Všeobecné obchodní podmínky

Zakoupením mých služeb se zavazujete řídit pravidly uvedenými v těchto obchodních podmínkách.

Základní údaje

Mgr. Lucie Kidlesová (dále již jen jako “Prodávající”)
IČO: 02491559
Adresa: Vinohradská 135, Praha 3, 13000
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Příslušný úřad: Úřad městské části Praha 3.
Nejsem plátce DPH.
E-mail: lucie@luciekidlesova.cz (adresa pro veškerou komunikaci)

Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro služby výše uvedeného prodávajícího, zakoupené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek luciekidlesova.cz nebo prostřednictvím e-mailu lucie@luciekidlesova.cz.
 • VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího. V oblastech neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Tyto VOP jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách luciekidlesova.cz.

Objednávka

 • Popis, označení produktu a cena jsou uvedeny na stránkách u jednotlivých nabízených služeb. Cena je dále uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 • Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, možnostech platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil se zněním VOP a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky kurzů je dodání fakturačních údajů a počtu smluvených lekcí prodávajícímu.
 • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření.
 • Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity, o čemž bude zákazník předem informován.

Cena, daňový doklad

 • Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.
 • Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

Způsob a forma platby

 • Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet 1787105133/0800.
 • Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky pouze po individuální dohodě.
 • Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Způsob dodání

 • Při koupi digitálních produktů bude digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
 • Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů je doporučeno ihned zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. V případě zjištění vad nebo nedostatků je nutné kontaktovat prodávajícího, aby bylo možné provést nápravu. V případě dodání elektronických materiálů, které jsou určené k okamžitému prohlédnutí a/nebo ke stažení, není možné po zaplacení a dodání materiálů (případně po přihlášení k uživatelskému účtu) objednávku zrušit ani vrátit peníze.
 • Online výuka bude poskytnuta v předem dohodnutém termínu. Nedojde-li k dohodě na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit. Online výuka je poskytována v balíčcích lekcí, u každého balíčku lekcí je na webovém rozhraní uvedeno z kolika lekcí se skládá a období platnosti zakoupeného balíčku (tzn. do jaké doby od uzavření smlouvy je nutné balíček lekcí vyčerpat).
 • Kurz proběhne v termínu, který je uveden v přihlášce na kurz. V případě změny termínu z důvodu na straně prodávajícího bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

Zabezpečení a ochrana autorských práv

 • Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 • Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online i osobní kurzy, digitální materiály) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele:
 • Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 • Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:
 • Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu na kontaktní e-mail odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:
 • Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (a v případě online kurzu znemožnit přístup do členské sekce), pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem.
Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dní po době splatnosti
 • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce online kurzu.

Absence na individuálních lekcích

 • Kupující může během předplaceného období jazykových lekcí na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu. Takto lze zrušit domluvenou lekci pouze 1x v daném kalendářním měsíci. Pokud tak kupující neučiní, nebo se jedná o zrušení druhé a další lekce v daném kalendářním měsíci, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši. V případě rušení druhé a další lekce v daném kalendářním měsíci, jsou tyto lekce nahrazeny poskytnutím mentoringu v Google Classroom.
 • V období letních a vánočních prázdnin mohou být pravidla pro rušení lekcí upravena odlišně, na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce, ta automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.
 • Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Absence na skupinovém kurzu

 • Při zrušení účasti na skupinovém kurzu se peníze nevrací (tím není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření).
 • Při absenci na jednotlivé lekci skupinového kurzu se peníze nevrací.
 • Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Odpovědnost

 • Veškerý obsah webu www.luciekidlesova.cz je duševním vlastnictvím prodávajícího. Jeho kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.luciekidlesova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na uvedených webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.